PROJEKTY REALIZOWANE

Fundacja „Optimo Modo” aktualnie realizuje następujące projekty:

Od motywacji do kwalifikacji” projekt realizowany od 01.07.2021 – 30.06.2023 r. w ramach RPO 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna 150 osób: 73 kobiet i 77 mężczyzn, zamieszkujących teren miasta Jelenia Góra, powiatu karkonoskiego, powiatu kamiennogórskiego zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia oraz zatrudnienia. W ramach projektu zaplanowano:
a) usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego), prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
b) poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
c) kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy.
Uczestnicy projektu to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej. Kwota projektu: 1 699 906,08 zł, w tym wkład UE: 1 444 920,16 zł.

Strona projektu: https://server907431.nazwa.pl/wp/od-motywacji-do-kwalifikacji/

Nowy zawód – nowa praca” projekt realizowany od 01.07.2021 – 30.06.2023 r. w ramach RPO 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna 150 osób: 79 kobiet i 71 mężczyzn, zamieszkujących teren powiatu dzierżoniowskiego, powiatu kłodzkiego, powiatu ząbkowickiego zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia oraz zatrudnienia. W ramach projektu zaplanowano:
a) usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego), prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
b) poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
c) kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy.
Uczestnicy projektu to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej. Kwota projektu: 1 699 906,08 zł, w tym wkład UE: 1 444 920,16 zł.

Strona projektu: https://server907431.nazwa.pl/wp/nowy-zawod-nowa-praca/