PROJEKTY ZREALIZOWANE

Od szkolenia do zatrudnienia” projekt realizowany od 01.05.2019 – 30.04.2021 r. w ramach RPO 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna 100 osób: 60 kobiet i 40 mężczyzn, zamieszkujących teren powiatu górowskiego zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia oraz zatrudnienia. W ramach projektu zaplanowano:
a) usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego), prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
b) poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
c) kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy.
Uczestnicy projektu to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej. Kwota projektu: 942.846,87 zł, w tym wkład UE: 801.419,83 zł zł budżet państwa: 94.284,69 zł.

Stop bierności – postaw na aktywność !” projekt realizowany od 01.01.2020 – 31.12.2021 r. w ramach RPO 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna 100 osób: 60 kobiet i 40 mężczyzn, zamieszkujących tereny powiatu jeleniogórskiego oraz miasta Jelenia Góra zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia oraz zatrudnienia. W ramach projektu zaplanowano:
a) usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego), prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
b) poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
c) kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy.
Uczestnicy projektu to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej. Kwota projektu: 943.159,37 zł, w tym wkład UE: 801.685,46 zł budżet państwa: 94.315,94 zł.

Motywacja – aktywizacja – sukces !” projekt realizowany od 01.05.2018 – 30.04.2020 r. w ramach RPO 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna 110 osób: 55 kobiet i 55 mężczyzn, zamieszkujących tereny miasta Bolesławiec zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia oraz zatrudnienia. W ramach projektu zaplanowano:
a) usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego), prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
b) poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
c) kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy.
Uczestnicy projektu to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej. Kwota projektu: 1.229.973,36 zł, w tym wkład UE: 1.045.477,35 zł zł, budżet państwa: 122.997,34 zł.

Bądź aktywny – wróć do pracy” projekt realizowany od 01.10.2017 – 30.09.2019 r. w ramach RPO 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna 66 osób: 39 kobiet i 27 mężczyzn, zamieszkujących tereny wiejskie gmin: Olszyna, Lwówek Śląski, Leśna, Lubań zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia oraz zatrudnienia. W ramach projektu zaplanowano:
a) usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego), prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
b) poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
c) kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy.
Uczestnicy projektu to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej. Kwota projektu: 792.540,00 zł, w tym wkład UE: 673.659,00 zł, budżet państwa: 79.254,00 zł.

Aktywni na rynku pracy!” projekt realizowany od 01.10.2017 – 30.09.2019 r. w ramach RPO 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – ZIT AJ. Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna 68 osób: 34 kobiet i 34 mężczyzn, zamieszkujących gminy: Piechowice, Szklarska Poręba, Podgórzyn, Stara Kamienica zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia oraz zatrudnienia. W ramach projektu zaplanowano:
a) usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego), prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
b) poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
c) kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy.
Uczestnicy projektu to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej. Kwota projektu: 798.530,00 zł, w tym wkład UE: 678.750,50 zł, budżet państwa: 79.853,00 zł.

Nowy zawód – nowe możliwości !” projekt realizowany od 01.04.2019 – 31.03.2021 r. w ramach RPO 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy. Celem głównym projektu jest poprawa szans na zatrudnienie 100 osób (70 kobiet i 30 mężczyzn) z obszaru woj. dolnośląskiego, zamieszkujących obszar powiatu lwóweckiego (gminy Wleń, Gryfów Śląski, Lwówek Śląski, Lubomierz, Mirsk) od 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. os. w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niskimi kwalifikacjami, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości min. wynagrodzenia. W ramach projektu zaplanowano:
1) 8.2 A: instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej  – dla 100 os.

  • identyfikacja potrzeb os. pozostających bez zatrudnienia, poprzez zastosowanie IPD, diagnozowanie potrzeb oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
  • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami, poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawod., w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawod.
    2) 8.2. B: instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
  • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy – 100 osób,
    3) 8.2. C: instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
  • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże-50 osób,
    Poprzez udział w projekcie poprawie ulegnie trudna sytuacja zawodowa mieszkańców, zwiększy się zdolność do zatrudnienia wynikająca z aktualizacji kwalifikacji zawodowych, nastąpi wzmocnienie aktywności społecznej.

Kwota projektu: 1.368.651,24 zł w tym wkład UE: 1.163.353,55 zł budżet państwa: 119.847,55 zł.

Integracja – aktywizacja – sukces !” projekt realizowany od 01.05.2019 – 30.04.2021 r. w ramach RPO 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna 100 osób: 52 kobiet i 48 mężczyzn, zamieszkujących teren powiatu złotoryjskiego zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia oraz zatrudnienia. W ramach projektu zaplanowano:
a) usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego), prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
b) poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
c) kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy.
Uczestnicy projektu to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej. Kwota projektu: 868.352,75 zł, w tym wkład UE: 738.099,83 zł budżet państwa: 86.835,28 zł.

Motywacja – aktywizacja – przyszłość !” projekt realizowany od 01.05.2019 – 30.04.2021 r. w ramach RPO 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna 200 osób: 110 kobiet i 90 mężczyzn, zamieszkujących tereny powiatu kłodzkiego, dzierżoniowskiego oraz miasta Ząbkowice Śląskie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia oraz zatrudnienia. W ramach projektu zaplanowano:
a) usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego), prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
b) poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
c) kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy.
Uczestnicy projektu to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej. Kwota projektu: 2.107.127,75 zł, w tym wkład UE: 1.791.058,58 zł budżet państwa: 210.712,78 zł.